GoldScorpion89x60.gif (3653 bytes)
   
  HomeOff.gif (242 bytes)

Australia

 

 
Regular Maps
AmericaOff.gif (267 bytes)
AustraliaOn.gif (285 bytes)
EnglandOff.gif (273 bytes)
EurasiaOff.gif (260 bytes)
Europe1Off.gif (272 bytes)
Europe2Off.gif (273 bytes)
EWEuropeOff.gif (308 bytes)
GreeceOff.gif (251 bytes)
Misc1Off.gif (249 bytes)
Misc2Off.gif (252 bytes)
Misc3Off.gif (254 bytes)
PacificOff.gif (249 bytes)
PlanetXOff.gif (266 bytes)
WorldOff.gif (249 bytes)

Custom Maps
None Yet

Instructions
LoadingOff.gif (270 bytes)
SavingOff.gif (259 bytes)
OtherOff.gif (248 bytes)
Instructions.txt

EmailMe.gif (754 bytes)

AUS1

Aus1.gif (1411 bytes)

CtP Name: Aus1-70x140F
CtP Size: 70x140, Flat

Civ2 Name: Aust & Malaysia
Civ2 Size: 70x120, Flat

AUS1.zip, 134k


AUS2

Aus2.gif (1256 bytes)

CtP Name: Aus2-64x128F
CtP Size: 64x128, Flat

Civ2 Name: Austrai1
Civ2 Size: 50x100, Flat

AUS2.zip, 126k


AUS3

Aus3.gif (1126 bytes)

CtP Name: Aus3-48x96R
CtP Size: 48x96, Round

Civ2 Name: Aust
Civ2 Size: 50x80, Round

AUS3.zip, 111k


AUS4

Aus4.gif (1328 bytes)

CtP Name: Aus4-48x96F
CtP Size: 48x96, Flat

Civ2 Name: Austral
Civ2 Size: 50x80, Flat

AUS4.zip, 109k


AUS5

Aus5.gif (1216 bytes)

CtP Name: Aus5-70x140F
CtP Size: 70x140, Flat

Civ2 Name: Australi
Civ2 Size: 80x119, Flat

AUS5.zip, 137k


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  acs88x31B.gif (2165 bytes)
 
   
 

Click Here!