GoldScorpion89x60.gif (3653 bytes)
   
  HomeOff.gif (242 bytes)

PlanetX

 

 
Regular Maps
AmericaOff.gif (267 bytes)
AustraliaOff.gif (279 bytes)
EnglandOff.gif (273 bytes)
EurasiaOff.gif (260 bytes)
Europe1Off.gif (272 bytes)
Europe2Off.gif (273 bytes)
EWEuropeOff.gif (308 bytes)
GreeceOff.gif (251 bytes)
Misc1Off.gif (249 bytes)
Misc2Off.gif (252 bytes)
Misc3Off.gif (254 bytes)
PacificOff.gif (249 bytes)
PlanetXOn.gif (274 bytes)
WorldOff.gif (249 bytes)

Custom Maps
None Yet

Instructions
LoadingOff.gif (270 bytes)
SavingOff.gif (259 bytes)
OtherOff.gif (248 bytes)
Instructions.txt

EmailMe.gif (754 bytes)

PlanetX1

PlanetX1.gif (3149 bytes)

CtP Name: PlanetX1-75x120F
CtP Size: 75x120, Flat

Civ2 Name: PlanetX
Civ2 Size: 75x120, Flat

PlanetX1.zip, 139k


PlanetX2

PlanetX2.gif (1604 bytes)

Ctp Name: PlanetX2-75x120R
CtP Size: 75x120, Round

Civ2 Name: ?????
Civ2 Size: 75x120, Round

PlanetX2.zip, 139k


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  acs88x31B.gif (2165 bytes)
 
   
 

Click Here!